من آیندهی خوبی را برای سوریه پیش بینی نمیکنم!

 

سیامک ستوده

 

من متاسفانه برای سوریه آیندهی بس اسفناکتری از آن چه را که اکنون شاهد آن هستیم پیش بینی میکنم. سوریه به ویرانترین ویرانهها تبدیل خواهد شد. ویرانهای که خرابیهای کنونی در مقایسه با آن هیچ به حساب خواهند آمد. گویی سوریه به گرهگاه همهی تضادهای خاورمیانه، کشورهای عربی، کشمکشهای مذهبی از اسلام گرفته تا مسیحیت و یهودیان در اسرائیل و حتی تضادهای میان فرقههای  داخلی شیعی و سنی و سنی تندرو و میانهرو، و درگیری میان بلوکهای قومی و امپریالیستی تبدیل شده: کشمکش دیرینه میان بلوک سیاسی ایران- سوریه- حزبالله لبنان و روسیه با بلوک سیاسی مقابل: عربستان- دولتهای کنارهی خلیج و متحدین غربی آنها؛ رویارویی سنی و شیعی در رقابتهای میان اخوان المسلمین، حمص، سلفیها، جهادیها و القاعده؛ و حتی تضادهای میان امپریالیسم آمریکا و متحدیناش با بلوک امپریالیستی دیگرِ چین و شوروی. تازه باید یک سلسله تضادها و کشمکشهای دیگر مثل درگیریها و تضاد منافع میان مسیحیان مصر و لبنان با مسلمانان، کردهای ناسیونالیست عراق، ترکیه و سوریه با دولتهای مربوطهشان؛ تضادهای بین خود ناسیونالیستهای کرد و با دیگران که ممکن است بعدا با پیچیدهتر شدن اوضاع سر باز کنند؛ و دهها درگیری و کشمکشهای خرد و ریز دیگر را نیز باید به این لیست بلند اضافه کرد. چه کسی میخواهد این تضادها را حل نماید؟ کدام نیرو میخواهد صلح و آرامش، حتی صلح و آرامش نسبی زیر یوغ امپریالیستی- آن چه که همین امروز هم جهان از نکبت آن در رنج و عذاب است- را در این منطقه از جهان برقرار کند. من واقعا برای سوریه و چه بسا منطقهای وسیعتر از آن، آیندهی وحشتناکی را پیشبینی میکنم.

تجربهی عراق نشان میدهد که حتی اگر یک قَدَر قدرت امپریالیستی مانند آمریکا هم قدرت حملهی نظامی و درهم شکستن دولت سوریه و برقراری آرامش از نوع ویژه خود مانند آن چه را که در عراق در مد نظر داشت، دارا باشد، چنین امری به هیچ وجه منجر به صلح و حتی اندک بهبودی در اوضاع کنونی نخواهد شد. برای فهم این مساله فقط کافی است به اظهارات یکی از سناتورهای دموکرات آمریکا با خبرنگار بی بی سی در سوم سپتامبر توجه نمائیم: "ما باید از اشتباهی که در حمله به عراق مرتکب آن شدیم درس بگیریم. زیرا معدوم کردن ارتش و پلیس و زیربناهای دولت سوریه فقط به بی ثباتی و رشد القاعده و نیروهای نامطلوب- مانند آن چه که در عراق رخ داد- منجر خواهد شد. نقل به معنی."

کمکهای عظیم مالی و تسلیحاتی عربستان به سلفیها و جهادیها در سوریه، و کمکهای دولتهای ایران و روسیه به حکومت بشار اسد؛ تحریکات بلوک امپریالیستی غرب و منجمله کمک تسلیحات نظامی و مالی آنها به ارتش آزاد سوریه که با وضع جنگی جدید آمریکا و حملهی نظامی آن صد چندان خواهد شد، و مسلم است که دخالتها و تحریکات جناحهای رقیب را نیز به همین اندازه افزایش خواهد داد، هیچ یک کوچکترین امیدی برای برقراری هیچ گونه صلح و آرامشی برای مردم سوریه باقی نمیگذارد، بلکه آیندهی بسی تیره و تاری را برای آنها و مردم منطقه وعده میدهد.

واقعیت این است که انباشت عظیم سرمایه در دههای اخیر، به همراه بحران افتصادی جهانی که منجر به راکد ماندن بخش بزرگی از این سرمایههای تلنبار شده در دست بازیگران این نمایش تاسف انگیز گشته است، نوید کوچکترین آرامش و راه مفری از این اوضاع را به دست نمیدهد. سرمایههایی که هم اکنون با گشاده دستی توسط دارندگان آن، همچون هدایای مرگ، میان جنایتکاران جنگی، از بشار اسد گرفته تا جهادیها و ارتشهای به اصطلاح آزاد، در حال توزیعاند، و چیزی نخواهد گذشت که با حملهی آمریکا به سوریه و فرو رفتن منطقه به کام جنگ، به ابعادی وحشتناک افزایش خواهند یافت. من واقعا برای مردم سوریه و خاورمیانه نگرانم و آیندهی خوبی را پیش بینی نمیکنم.

با این حال، گاه تاریخ دست به شگفتیهای اعجاب انگیزی میزند. گاه از اوج فلاکت، بارقهی امید برمیخیزد. گاه انسان هنگامی که به حضیض ذلت سقوط میکند، در آخرین لحظه و هنگامی که همه چیز ویران شده و بر باد رفته، وقتی که دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده، از روی ناچاری هم که شده، تمام عزمش را جزم میکند و با تمام قدرت بلند میشود، و آن چه را که در حالت عادی تصورش را هم نمیکرده، به انجام میرساند. این تجربهای است که  بارها در تاریخ رُخ داده است.  و این بار هم هیچ کس نمیداند که آیا عفریت جنگ، کشتار و فلاکت راه را برای رستاخیز انسانی و به پا شدن یکی دیگر از شگفتیهای تاریخ هموار خواهد کرد و یا آن چه را هم که باقی مانده نابود خواهد کرد؟

دوازدهم شهریور نود و دو

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com