ترانه های ایرج جنتی عطایی

                                                                                                                                     

 


بر دوش خسته كشيدم ترانه هايم را

و عاشقانه گذر كردم
از حياط های ازدحام و
انزوا
از حياط های كودكان هدر
و زنان پا به زا
استواران لغوه
كبوتربازان زمين گير
و پيرزنان لاجورد و گرد آجر

   ......

 

 

لباس شخصیها

تو مثل من نباش!

همیشه دیر می رسم!

جلادهای ترسان

خونین از عبور خشم

کارخانه، دهکده، سنگر

مرا به خانه ام ببر

تا گل سرخ شدن

آن که هم گنج تو نیست

آن که هم رنج تو نیست

کریم کوچک

صدایم کن

خاتون

بن بست

یاور همیشه مومن

مرا به خانه ام ببر

فریاد زیر آب

گل بارون زده

باغ برهنه

آوازهای سرزمین صبوری

جوانه

واسه من گریه نکن

کندو

سقف

پرندهی مهاجر

خونه

رازقی

خانه سرخ است

 

 

من از سفر می آیم

شب شیشه ای

خوابم یا بیدارم؟

جنگل

یاور همیشه مومن

گل بارون زده

پل

باور کن

مرا به خانه ام ببر

 

Home