شعرهای کبری سعیدی

                                                                                                                                     

 


تلنگری بر آب زدم
سازی که زمین آن را می‌شنود
آسمان آن را می‌شنود
تلنگری بر گیج گاه عشق
رعدی سخت درمی‌گیرد
پرنده مهاجر تنم بال می‌گشاید و می‌خواند

زندگی اینگونه است
تلنگری بر دهان کامل ترین انسان
پایان آرامش
و یا آغاز شورش

   ......

 

 

یادی از شهرزاد: شاعر، نویسنده و رقصنده فیلم های فارسی

شهرزاد و مسالهی غربت - مهدی استعدادی شاد

چرا هیچ کس از شهرزاد دفاع نکـرد؟ - يحيی خزآئينه

قصهی شهرزاد - شهاب میرزایی

با تشنگی پیر میشویم

 

Home