شعرهای لنگستن هیوز

                                                                                                                                     

 


 

 آن چه كه برای كودكان سفيدپوست

فرستاده می شود

برای من فرستاده نمی شود:

می دانم كه من

هرگز رئيس جمهور نخواهم شد.


آن چه كه هرگز كودكان سفيدپوست

را اذيت نمي كند

حتما مرا اذيت خواهد كرد:

ما می دانيم كه

همه آزاد نيستند.


قوانين مكتوب براي

سفيدپوستان

هرگز برای ما نيستند:

آزادی و عدالت-

اووه..! - برای همه؟

 

 
سیاه هم چون آفریقای خودم _ برگردان: احمد شاملو

 

Home