ی ѐی

 

 ی  

                                                                                                

ی ی یی یی یی ی یی یی یی ی یϡ ی ی ѐ ϐ یی ییی. ی ی ی ی ی یی ی ǐ یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یѡ ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʿ ǘ ʡ ی ی ی ی ϡ ی یی ʡ یی ی. ی ی ǐی ی یی ǡ ʭ ی јʡ ی یی یی یی یی ی Ȑ. ی یѡ یʭ ی یی یϺ یی ǡ ی ی ( ی ی ) ی.

ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی. ǡ ϐی ی ی ی ی ی ʿ ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ʿ ی Ϙ ی ی Ͽ ی یȭیی ʭ ی Ґ ی یȭی ی ϐی ی ییی. یی ی یی یی یی ی ی ݘ یی یی ی ϐی ی. یی ǘی Ԙی یی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ј . ی یی ی ϡ ی ی ی ϡ ѐ ی ی ی ی ییϡ ی ی ی یϿ ی ی ی ϡ ی ی ی. ی ی ی یی ی Ԑ ی ȁ ی یی یی یی ϡ ی یی ʭ یی. یی یی ی ی ѐ ی ی ی ی . ی ی ǐ ی ی یی یی ی .

١- ی ی ی ی ی Ԙ ϡ ǐ 存ی یی Ԙ ی ی ی یی ی ی . ی ѐی یϡ یی ϐی ی ی ی ی . ی ی ی ییی ی ی ȭ یی. ی ییی ی ޭی ی ی یی ی. ی یحی ی ی ی ی . ѐ ی ی ݘ ی ی ی ی ޭ ی ی ی یϿ ی ی Ґ ʭی ޭ یϿ ǐ ی 捘 ی یی ی ی ی یی ... ی ی ی ی ی ޭی ییϿ ی ی ϐی ییی یی یییی ی 㭍 ی. ی ی ی ی ѐ ی یԘی ی ǁ ی ییی ی یی ی ј ی ییی ȁ ی ѐ . ǐ ی ی ی ی ی ( ) ی (ј ) ی ϡ ی ی ی ی یی.

Ԙ ی ی ی ی ی ی ǐی ی ی ѐی. ϐ یی ی ی ی ی ی ییی ی یی یی یی یی. ی یی 䐭ی یی یی ǐ ی ی ی ی ی ی ϻ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی. ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ϐ ی ѐ ʡ ی یی ی یی.

٢- ی ǘ ϐی ی Ԙ ی ییѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ... ی ѐ . ǘی ی Ԙی یی یی ی ʡ ʐی یی ی ی یی ییی ی ǘ ی یی. ی ѐ ی  یی ی ی ی ی. ی ѐ ی ی ی ... ی یی ѐ ʡ ǐэ .

ʐی یی ѐ ی ی Ԙ یی ی ی یی ی یی ی یی ϐیی ی. یی ی ی ϐی ی یی ی ی ی Ȑی ی ی ʘ یی ی ʐی یی ѐ ی . ی ی ѐ ( ی ی ی ی ) یی ی ی ی یی ی ی ی ѐی ѐ (ی ی)- ی ی ی. یی ی یʡ یی ی ی یی ی ی. ی یی Ԙ  ی ی . یی ی یی.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com