كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران
 

همكاران عزيز و حق طلب و مبارز!
آزاد شدن سيزده نفر از نمايندگان و فعالين سنديكاى كاركنان شركت واحد، كه با يورش‏ ناگهانى نيروهاى سركوب گر دولت جمهورى اسلامى دستگير و زندانى شده بودند، قطعا خبر بسيار خوشحال كننده‌اى براى خانواده هاى آنان و تمامى كارگران بود. نبايد فراموش‏ نمود، كه اين اعتراض‏ و اعتصاب جسورانه شما عزيزان عليه اين تعدى و تعرض‏ غير انسانى و زورگويانه دولت سرمايه دارى ايران بود كه اين عزيزان را از اسارت آزاد نمود. با اين همه، كار پايان نيافته است؛ چرا كه دولت جمهورى اسلامى با در اسارات نگه داشتن منصور اسانلو به جرم اتهامات واهى در صدد است اين بار از طريق قانون و با تهاجم ارگان‌هاى سركوب گر خود، سنديكاى كاركنان شركت واحد را به تعطيلى بكشاند و شما عزيزان را از ادامه مبارزات حق طلبانه تان باز دارد.
حقيقت اين است كه جرم منصور اسانلو، از نظر دولت جمهورى اسلامى، تلاش‏ در راه ايجاد تشكلى در دفاع از حقوق بخشى از كارگران ايران و هم چنين شركت در دفاع از حقوق انسانى پنج تن از همكاران خود _ كه به ناحق در مراسم اول ماه مه سال 1383 در سقز دستگير و مدتى پيش‏ به زندان و تبعيد محكوم شده‌اند _ است. منصور اسانلو را در اسارت نگه داشته‌اند، تا به كارگران ايران بفهمانند كه اين رژيم با كارگرى كه براى احقاق حقوق طبقه خود تلاش‏ مى‌كند، از حقوق همكاران خود دفاع مى‌نمايد، و مبارزه‌اى را سازمان مى‌دهد، چه رفتارى خواهد كرد. دولت سرمايه دارى ايران اتهام واهى همكارى با سازمان‌هاى سياسى مسلحانه را به منصور اسانلو بسته است، تا به كارگران ايران بفهماند كه حق داشتن هر گونه فكرى براى تغيير اوضاع و بهبود وضعيت كارگران و جامعه براى آنان جرم است. دولت سرمايه دارى ايران، منصور اسانلو را به ايجاد اغتشاش‏ متهم كرده است، تا به كارگران ايران بفهماند كه هر گونه تلاش‏ آنها براى فعاليت متشكل و سازمان يافته جهت كسب حقوق انسانى خود از نظر اين دولت اغتشاش‏ عليه نظام سرمايه دارى است. دولت جمهورى اسلامى، منصور اسانلو و همكاران وى را دستگير كرد، تا مبارزه كاركنان شركت واحد براى دريافت حقوق معوقه و افزايش‏ دستمزدهاى ناچيزشان را به شكست بكشاند. از اين رو، تا زمانى كه منصور اسانلو در اسارت جمهورى اسلامى باقى است و تشكل كاركنان شركت واحد به رسميت شناخته نشده است، اين مبارزه به فرجام نرسيده است و تا كسب اهداف انسانى و محقانه خود بايد ادامه يابد.

 

همكاران عزيز و مبارز!
شما براى ايجاد تشكل و احقاق حقوق خود، درست به مانند ساير فعالين كارگرى، پاى به ميدان مبارزه گذاشته‌ايد. از همين رو هم مورد تهاجم ارگان‌هاى سركوب گر دولت سرمايه دارى قرار گرفته‌ايد و فعالين‌تان به اسارت گرفته شده‌اند. آنها را به اسارت گرفته‌اند، تا شما عزيزان را مرعوب كنند، تا شما را به سكوت وادار سازند، و به ستم و استثمار خود عليه شما ادامه دهند. در برابر اين تعرض‏ و تعدى سرمايه داران، براى اين كه بتوانيد به مبارزه خود ادامه دهيد _ و در عين حال، براى اين كه تهاجمات و ترفندهاى ارگان‌هاى سركوب گر دولت سرمايه دارى را خنثى سازيد _ مناسب و ضرورى است كه به يك سلسله ابتكارات مشابه: روشن نگاه داشتن چراغ هاى اتوبوس
  ‏ها، دريافت نكردن بليط از مسافران، اعتصابات موضعى و... دست بزنيد. و اين ابتكارات و اقدامات را با اعلام خواست: تا زمانى كه منصور اسانلو از اسارات آزاد نگردد و تشكل كاركنان شركت واحد به رسميت شناخته نشود، چراغ هاى اتوبوس ‏ها را در تمام روز روشن نگاه خواهيد داشت و از مسافران بليط اتوبوس‏ دريافت نخواهيد كرد، آغاز نموده و ادامه دهيد. و از مردم هم بخواهيد كه به آن دسته از رانندگانى كه چراغ‌هاى اتوبوس‏هاى خود را روشن نگاه نمى‌دارند يا از مسافرين بليط مى‌خواهند، بفهمانند و آنها را تشويق نمايند كه به صف مبارزه همكارانشان بپيوندند.

 

همكاران عزيز و مبارز!
مطالبات شما در زمينه دريافت حقوق معوقه، افزايش‏ دستمزدها، به رسمت شناخته شدن تشكل مستقل خود، بهبود شرايط كار، برخوردارى از امكانات مناسب يك زندگى محترم و شايسته انسان و...، مطالبات كل طبقه كارگر در ايران است. موفقيت و شكست شما در مبارزه براى دست يابى به اين مطالبات هم، از اين رو، موفقيت و شكست كل طبقه كارگر خواهد بود. پس‏ يك شرط اساسى موفقيت در اين مبارزه و دست يابى به اين مطالبات، حضور متحد و يك پارچه همگى كارگران در آن است. شما قطعا مى‌كوشيد كه تعداد هر چه بيشترى از كاركنان شركت واحد را به شركت در اين مبارزه قانع كنيد، اين كارى درست، ولى ناكافى است! شما بايد از ساير كارگران هم بخواهيد و آنها را هم قانع كنيد كه از اين مبارزه حمايت و به هر شكل ممكن در آن شركت كنند. حمايت بخشى از كارگران ايران خودرو از مبارزه و مطالبات شما، اقدامى به موقع و عزيز بود. نه تنها كارگران ساير رشته هاى توليدى و خدماتى هم _ مانند كارگران ايران خودرو _ بايد از اين مبارزه حمايت كنند، بلكه اين حمايت بايد اشكال عملى‌تر و موثرترى به خود بگيرد. دست از كار كشيدن كارگران ايران خودرو، معلمان، پرستاران، روزنامه نگاران، كارگران نفت و...، شركت آنها در تجمعات اعتراضى شما يا هر شكل ممكن و مناسب ديگرى از حضور عملى و موثر در اين مبارزه مشترك طبقاتى، بدون ترديد نيروى قدرت مندترى را وارد ميدان اين مبارزه خواهد كرد و عاقبت دولت سرمايه دارى را به عقب نشينى و شكست وادار خواهد نمود.

 

همكاران عزيز و مبارز!
فعالين و مبارزين كارگرى در خارج از ايران هم تلاش‏ مى‌كنند، تا افكار عمومى و به خصوص‏ كارگران و تشكلات كارگرى ساير كشورهاى دنيا را به همبستگى و حمايت از مبارزات حق طلبانه شما همكاران عزير فرا بخوانند. باشد كه تهاجمات و ترفندهاى ارگان‌هاى سركوبگر دولت سرمايه دارى ايران را با همبستگى پرشور كارگرى بى اثر سازيم و زمينه هاى يك جامعه انسانى فارغ از ظلم و ستم و نابرابرى را فراهم بياوريم.


با سپاس‏ و همبستگى بين الملى كارگرى
محمد شمس‏
اول ژانويه 2006