افغانستان؛ زخمی عمیق بر تن جهان!

 

دفتر سی و هفتم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و هفتم نگاه

فهرست مطالب

افغانستان، سرمایه‌ی جهانی و جنبش کارگری - ناصر پایدار

افغانستان، عروج طالبان بر بستر عطش سرمایه! - بیژن هدایت

در کوچه‌های افغان - فریده ثابتی

چالش‌های زنان افغانستان در برزخ طالبان - پروین اشرفی

افغانستان، سرزمینی در خون خویش و در کام طاعون! - عباس منصوران

گفت و گوی نگاه با فهیم آزاد:

طالبان در قدرت، افغانستان به کدام سو می‌رود؟

ترانه‌ی شوم! - مجیب مهرداد

افغانستان: از دور از نزدیک!

شکست در افغانستان! - طارق علی

افغانستان: سخن از کدام شکست است؟ - Jacques Fath - برگردان: بهروز عارفی

خانه‌ای پوشالی که در افغانستان ساختیم! - کارستن ینسن - ترجمه: وفا دبیری آبکناری

گفت و گوی ماه نامه‌ی اعتراض پیرامون شرایط جامعه‌ی افغانستان با:

کارگران افغانستان: طبقه‌ی در خود تا برای خود! - بصیر زیار

به نوسازی تفکر و نقد گذشته بپردازیم! - طارق پیکار

نظام اقتصادی حاکم در افغانستان، سرمایه داری است! - یونس سلطانی

زمینه‌سازی برای شکل یافتن یک آلترناتیو کارگری! فهیم آزاد

بخور و نمیر: کار روزمزد، روزنه‌ای در جامعه‌ی افغانستان - رضا کاظمی

از میانه‌ی تسلیم به طالبان و تاب ‌آوری: چه به سرمان می‌آید! - مرجان زهرانی

حاضرم ايستاده بميرم، اما به امارت طالبانی زانو نزنم! - فریحه ایثار

یک تقاضا از مسئولین محترم سایت های اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و هفتم نگاه در یک فایل

Home