ی ی

 

: ی

 

ی ی: ی ی .

ی: ی یی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ۳۲۰۰ ی ی. ی ی ی یی یی یϡ یʡ یǡ یی ǡ ی ی ѡ ی. ی ی ی ی ۴٫۳ ϡ ی ʡ ی ی ی یʡ ی ی ی ʡ ی ی ی ی . Ԙ ی ی یی ی ϡ یی یی ی. ی یی ی ی ی Ԙ ی یی ϡ ی یی یی ی .

 

ی : ی ی ی ی .

ی: ی یی . ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ی ϡ ی . ی ی ی ی ی یی ی. یی یی ی ی یѡ ϐی یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی Ǎیی . یی ی ی ی ѐϡ ی ѐ ی ϡ یی . یʭی یی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ییϡ ی ی یی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی .

 

ی : ی .

ی: ی ԭی ی ی ی ϐی یی ϡ یی ی ѐ ی . ǐэ یی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی - یی ی ی ʭ- یی ی یی ی ی یی ی یی . ی ی ی ی ی ی Ǎی ی ی存 ی ی یی . ی ی ی یی ی ی. ی ی ی یی یی ی ی ʭی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ԡ ی ی ی ی. ی ی ی - ی ییǡ یǡ ǡ ی - ϐی ی ی ی ی ȍ .

 

ی : ی ی ی ی ی.

ی: ی ی ی ی یی ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ǁی ی. ی ی ی ی ی. јʭی ی یی ϡ ی ی ȭی یی ی ی ی ی. ی یϡ ی ی ی ی ی یی ی Ϻ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی یی ی . ی یی یی . ی ѐی ی ی ی . ی یی ʘی ʘیی یی ی ی ی ʡ ی یی . ڡ یی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی یʭϡ ی یی .

 

ی : ی Ԙ .

ی یʭیی ی ϡ ی. ی یϡ یی ی ی ی. ی ј ی ی ی ی ی έی ی ϡ ی ی ی ј ی ی ی یی یی ی یی . ی ی ی - ی ی ییی- ی ی ی ی ی ی ی 㭍 ی یی ǘ ی . ǘ ی ی ی һ ی ی ی ی ی ی .

 

ی : ی یی یی ѐ یی.

ی: ی ѐ ی ی یϡ ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϐ ی ی. ژӡ ی ϐ 捘 ی یϡ ی ی ی ی. ی یی ی ی ی. ی یʡ ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǐ . ی ѡ ی یی ی . یѡ ی ی ی . یΡ ی ی ی ی 㭐ی ی یی ǁ ی ی . ی ی ی ی ǐ یی ی ی 捘 ی ی ϡ ی ی ی.

 

ی : ی ی .

ی: ی یϐ ϻ ی ی یی ی ȁ. ی یی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی јیی ی ی ی یی. یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ییϡ ی ی ی ی ϐ ј ی. ی ی ی ј ی ی یی ʡ ی ی ی ی ǡ یی ی. ی ی ی ی ی یی Ԙ ی Ԙ ی.

 

ی : ی Ԙ .

ی: ی ی ی ی یϡ Ԙ . ی ی ی ی یʡ ی . ی یی ی ی ی ی - ی یی ی ǁ- ی یی ی ی ی یʡ ǘ ی ی . یی ǘی ی ی ی ی یی ی یϡ ی ی ϡ ی ی یی ی یϡ ی ی یی ی ی Ȑی. ی ی ʡ ی ی یی ی. ی ϡ ی ѐ ی ϐ ی ی ی ی ی ѐ ϐی . یی ی ی ی ی Șϡ ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی یی Ș. ی ی ی یʡ ی ی. Ԙی ǡ یǡ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی .

 

ی : ی ޭ .

ی: ی ی ی ی یی ј یی یی ی ی ی ϡ ی یی ی. ǐ ϡ ی ی. ǁی یǁ ی ی ی یی ی یی ی یϡ ʭیی ی یی . ی ǐ ϡ Ԙ ی . ی یی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی. ی یی јʭی ی یǡ ی ی ی یی ی ی.

 

ی : ی یǡ ی ی .

ی: ی 㘭ی ی ی ی ی. 㘭ی ی ی یی یی ϡ ی ی ی ی. ی ʭ Ȑ έیی ϡ 㘭ی یϡ ی ییی ی ی ی. 㘭ی ی ی یʭی ϡ ی ی ی ی یی 㭍ی ی ی ʭی јȭ ی ی . ی 㘭ی ی یی 㘭ی 㘭ʡ јʭی ییی یϡ ی ی. ی ی یϡ ǘی ی یی ی ی ی ی . 㘭ی ی ی یی ی ی ی ی. ڡ یی ҁ ی ی ی یی ی ʡ ԡ ی ی Ș.

 

ی ی: یی.

ی: ѐی ی ǘی ییی ی یϡ یʡ ی . ی یی- ی ی ی ѐ - ҡ ی ی ی ی ϐ ϡ ی Ԙ ʭی ی ی یی ی یی. ی ѐی ی ی ی ییی ی یϺ јʭی ѐ ی ی ѐ ی Ȑی. ی ی ѐ ییی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ѐ ی ی ی ی . ی - ی- ی ی یی ی ȭ - ی یی یی ی ی - ی ی ی Ϙی ی یی ی. ی ی ی 㭍 یϡ یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی сی ی ی. ǐ ی ј ی یی ϐی یϡ ی یی ی ی ی ی. ی ی ی یی.

 

ی : ی ی ی ی ی ی ی Ȑی.

ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی یی ی ی ییی. ی ی ی ی یی ی ѐیی یی Ԙ ی یی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی ی ی . ی ј ی ی ی ی ی ی ی .

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com