بگذار برخیزد مردم بی لبخند - احمد شاملو

فیلمی از: مسلم منصوری