ویدئوبلاگ

 

 

سخنرانی

 

مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

راهبرد لنینی مبارزهی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی

سخنرانی ناصر پایدار در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

تراژدی کودک - همسری، گفتوگوی آرش کمانگر از تلویزیون برابری با سوسن بهار

حزب توده یا افیون توده؟ ـ بنیادها و پیامدهای ایدئولوژی

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

نقدی بر کتاب "سرمایه"ی توماس پیکتی

سخنرانی فریدا آفاری در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

نقد اقتصاد سیاسی ـ از سیمونده سیسموندی تا توماس پیکتی

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

طبقهی کارگر و مسالهی ملی

سخنرانی فرهاد بشارت در سمینار مالمو - سوئد

هستی و آگاهی؛ نقش مفهوم "پرولتاریا" در اندیشهی سیاسی کارل مارکس

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

دو دیدگاه در باره ملت و ملی گرایی

- سخنرانی دومان رادمهر در دفاع از ملی گرایی                    - سخنرانی فرهاد بشارت در نقد ملی گرایی               

کودکان و رفع تبعیض از کودکان دختر، یک ضرورت از منظر جنبش مطالبات زنان

گفت و گویی با سوسن بهار

یازده سپتامبر؛ شارلی ابدو و بعد...؟

سخنرانی لیلا دانش در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

نظریهی ارزش مارکس (پاسخ به انتقادات اُیگن بوهم فُن باورک، موسی غنی نژاد)

سخنرانی حسن آزاد در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

"دولت، مالکیت و کار مزدی" ـ فلسفه​ی حقوق طبیعی و حق انقلاب ـ گفتمانی پیرامون رابطه​ی دولت با جامعه​ی بورژوایی از دیدگاه کارل مارکس

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

مفهوم طبقه در سرمایهداری معاصر

سخنرانی ناصر پیشرو در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

Home